Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Podstawowymi celami projektowanej ustawy wdrażającej postanowienia dyrektywy obronnej są:
1)    prawidłowa implementacja przepisów dyrektywy obronnej, a tym samym wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązania w tym zakresie wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
2)    zapewnienie zgodności działań zamawiających z postanowieniami dyrektywy obronnej oraz z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności mających na celu zapewnienie zgodności wydatkowania środków unijnych z prawem unijnym dotyczącym zamówień publicznych,
3)    ochrona bezpieczeństwa państwa,
4)    ochrona polskiego przemysłu obronnego i zapewnienie jego rozwoju,
5)    racjonalizacja wydatków publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
6)    zwiększenie przejrzystości w zakresie udzielania zamówień publicznych.

W projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych uwzględniono przede wszystkim przepisy dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie:
•    ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich;
•    większej swobody zamawiających w zakresie udzielenia zamówień;
•    szybkości przeprowadzenia postępowania;
•    zastosowania trybów niekonkurencyjnych;
•    odpowiedniego zabezpieczenia interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych.

Projektowane przepisy zapewnią możliwie szeroki udział polskich przedsiębiorstw w uzyskaniu, realizacji lub podwykonawstwie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w Polsce oraz właściwą ochronę informacji wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi m.in. o przepisy umożliwiające zamawiającemu określenie szczególnych warunków realizacji zamówienia (np. w sferze zachowania bezpieczeństwa informacji lub dostaw), wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu, który naruszył zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw bądź podmiotu nie posiadającego odpowiedniego poziomu wiarygodności.

Nowe przepisy zapewnią nie tylko prawidłową implementację przepisów dyrektywy obronnej i wypełnienie zobowiązania wynikającego z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU), będą także chroniły polski przemysł obronny i wzmacniały jego rozwój oraz zapewniały prawidłową ochronę bezpieczeństwa państwa.

Przyjęcie nowych przepisów również poprawi racjonalizację wydatków publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dzięki nim możliwe będzie dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług i robót budowlanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, po atrakcyjnych cenach, co w konsekwencji obniży wydatki budżetu państwa na te cele.

Projekt nowelizacji przewiduje zwiększenie przejrzystości udzielania zamówień publicznych przez obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo Biuletynie Zamówień Publicznych. Wszczynanie procedury w drodze jawnego oraz publicznego ogłoszenia umożliwi ubieganie się o nie wszystkim zainteresowanym na równych i zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji zasadach.

Zakłada się, że projektowane zmiany będą służyć także m.in.:
•    wzrostowi innowacyjności zamówień publicznych (chodzi o dopuszczenie stosowania dialogu technicznego przez zamawiających);
•    zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień publicznych (możliwość zobowiązania koncesjonariusza do wyboru podwykonawców w trybie postępowania konkurencyjnego oraz rozszerzenie metod prekwalifikacji wykonawców w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria);
•    poszerzeniu rynku zamówień publicznych otwartych na konkurencję (udzielanie zamówień „sektorowych” poniżej progów unijnych w oparciu o zasady równego traktowania, niedyskryminacji, przejrzystości, itp.);
•    odbiurokratyzowaniu zamówień sektorowych przez zwolnienie zamawiających sektorowych z obowiązku żądania dokumentów od wykonawców objętych systemem kwalifikowania.

Należy podkreślić, że wprowadzone przepisy, wynikające z postanowień innych dyrektyw, tj. dyrektywy klasycznej i sektorowej, będą służyć zarówno zamawiającym udzielającym zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jak i zamówień  klasycznych oraz sektorowych.
 
źródło: Urząd Zamówień Publicznych  http://www.uzp.gov.pl/
UE