Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku

W dniu 17 kwietnia 2012 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do uzgodnień międzyresortowych „Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku” z 14 dniowym terminem zgłaszania uwag.


Dane przekazane przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach wskazują, iż w roku 2011 udzielono 186.232 zamówienia (w roku 2010 – 195.555) o wartości ok. 144,1 mld zł. Oznacza to, że w roku 2011 wartość rynku zamówień jest niższa w porównaniu do roku 2010, w którym była oszacowana na 167 mld zł, o prawie 14%.

Rok 2011 jest kolejnym, w którym nastąpił istotny wzrost odsetka postępowań, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego – 82,07% (77,94% w roku 2010). Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki realizowano w 13,90% przypadków (w roku 2010 – 17,20%), natomiast w trybie zapytania o cenę udzielono 2,91% zamówień (3,55% w roku 2010).

W poprzednim roku istotnie wzrósł odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym – przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność – zapytaniu o cenę i zamówieniu z wolnej ręki. Tym samym, w ostatnich latach rozszerza się obszar zamówień publicznych zapewniający przedsiębiorcom niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych, system stał się bardziej przejrzysty, a także zmniejszyło się ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków.

Pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały roboty budowlane i stanowiły 39% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 28%, zaś usług – 33% wartości udzielonych zamówień.

W roku ubiegłym skrócił się przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych do 31 dni (w roku 2010 – 33 dni). W przypadku zamówień o wartościach powyżej progów unijnych przeciętny czas trwania postępowania wyniósł 81 dni (w roku 2010 – 100 dni). Średni czas trwania postępowania na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych wyniósł 114 dni (w 2010 – 134 dni).

Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania kształtowała się podobnie jak w roku 2010 i wynosiła odpowiednio w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych - 2,74 (w roku 2010 – 2,76), powyżej progów unijnych - 2,46 (w roku 2010 – 2,48).

W 88% udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej.

Dominującym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych była cena - w 91% wszczętych postępowań (w roku 2010 także 91%).

W 2011 r. częściej korzystano z aukcji elektronicznej. Za pośrednictwem udostępnionej bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych platformy przeprowadzono 651 aukcji, (w roku 2010 – 252) osiągając w sumie ponad 332 mln zł oszczędności w stosunku do złożonych w postępowaniach ofert pisemnych (w roku 2010 – ponad 89 mln zł).

Sprawozdanie, oprócz opisu rynku zamówień publicznych, zawiera także wnioski i rekomendacje co do konieczności podjęcia określonych działań w systemie zamówień publicznych dotyczących dalszego otwarcia tego rynku na konkurencję oraz ułatwienia dostępu przedsiębiorcom do zamówień publicznych.

Projekt sprawozdania dostępny do pobrania na portalu Urzędu Zamówień Publicznych: Projekt sprawozdania UZP 2011 do uzgodnień.

źródło: Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

UE